Veelgestelde vragen uitkering spaarkas

Bewijs van in leven zijn:

Waarom moet ik een ‘bewijs van in leven zijn’ insturen?

Wij moeten bepalen welke verzekerden nog in leven zijn op 1 januari 2019. Het totale spaartegoed van alle spaarders wordt namelijk verdeeld onder de nog in leven zijnde verzekerden. Daarom hebben wij een ‘bewijs van in leven zijn’ nodig dat is afgegeven in het jaar dat uw verzekering uitkeert.

Hoe vraag ik een ‘bewijs van in leven zijn’ aan?

Het ‘bewijs van in leven zijn’ mag een krantenkop zijn van na 1 januari 2019. Naast de datum van de krant moet de handtekening van de verzekerde duidelijk zichtbaar zijn. Of in plaats hiervan een bewijs van in leven zijn dat is afgegeven door de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de verzekerde ingeschreven staat. Dit 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze vraagt de verzekerde aan bij de gemeente waar hij/zij ingeschreven staat. In veel gevallen kan dit met een DigiD ook via internet aangevraagd worden. Kijkt u hiervoor op de website van uw gemeente. Dit bewijs moet op of na 1 januari 2019 zijn afgegeven.

Wat zijn de kosten voor een ‘bewijs van in leven zijn’?

De kosten van een ‘bewijs van in leven zijn' verschillen per gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente. In plaats hiervan mag u ook een krantenkop naar ons toesturen van na 1 januari 2019. Naast de datum van de krant moet de handtekening van de verzekerde duidelijk zichtbaar zijn.

De verzekerde woont in het buitenland? Is er dan toch een “Bewijs van in leven zijn” nodig?

Ja, het ‘bewijs van in leven zijn’ mag een krantenkop zijn van na 1 januari 2019. Dit mag een buitenlandse krant zijn. Naast de datum van de krant moet de handtekening van de verzekerde duidelijk zichtbaar zijn. Ook kan de verzekerde bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat een bewijs van in leven zijn aanvragen. Verder neemt Nationaal Spaarfonds ook genoegen met een verklaring van in leven zijn die is afgegeven door een in dat land gevestigde notaris, advocaat, werkgever, school of bank. Deze verklaring moet na 1 januari 2019 afgegeven zijn.

Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen. Zijn mijn documenten ontvangen?

U ziet  op uw beeldscherm altijd een bevestiging als het versturen van uw documenten gelukt is. Daarnaast ontvangt u een bevestiging per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen? Dan is het uploaden niet gelukt. Dit kan komen doordat het erg druk is op onze website. Probeert u het op een later moment nog een keer.

Hoe wordt de spaarkas verdeeld?

Spaarkasverzekeringen zijn gebaseerd op een systeem waarbij een groep verzekerden gezamenlijk premie inlegt in een zogenaamde ‘spaarkas’. De totale opbrengst van de spaarkas wordt aan het einde van de looptijd verdeeld onder de verzekerden die dan nog in leven zijn. Op 31 december van een jaar eindigt de verzekering. In de daaropvolgende maand januari stellen wij de uitkering per verzekerde vast.

Uitkeringsresultaten

Hier vindt u het totale spaartegoed van alle spaarkasverzekeringen die op 31 december 2018 tot uitkering zijn gekomen.

Overzicht uitkering spaartegoed 2019 Aandelenbeleggingsfonds (PDF)

Overzicht uitkering spaartegoed 2019 Vasterentefonds (PDF)

De overzichten voor de uitkering in 2020 volgen in januari 2020.

Mijn spaarkasverzekering is verpand. Hoe wordt deze uitgekeerd?

Wij informeren zowel u als de pandhouder over de uitkering. Nadat u beiden de vereiste documenten heeft ingestuurd, maken wij de uitkering over aan de pandhouder.

Waarom is mijn uitkering lager dan in de uitkeringsbrief vermeld staat?

In de uitkeringsbrief hebben wij de voorlopige waarde van uw verzekering genoemd. Dit is de waarde van het aandelenpakket, gebaseerd op de slotkoers van de laatste beursdag in december. Zodra wij de benodigde documenten ontvangen hebben, stellen wij de definitieve uitkering vast. Wij bepalen de waarde op basis van de slotkoers van de laatste beursdag van de maand waarin wij de gevraagde stukken hebben ontvangen. Hierdoor kan de uitkering hoger of lager zijn dan het in de brief genoemde bedrag.

Waar vind ik een overzicht van de koersen van NN Equity Investment Fund - U?

Ga naar NN Equity Investment Fund - U voor de actuele koersen.

Wanneer ontvang ik de uitkeringsbrief?

In januari van het uitkeringsjaar ontvangt u de uitkeringsbrief. Het uitkeringsjaar is het jaar volgend op de einddatum van de verzekering. De einddatum van uw verzekering staat op uw bewijs van inschrijving (polisblad). De einddatum kan een andere datum zijn dan de datum wanneer u gestopt bent met premie betalen.

Meerdere spaarkasverzekeringen

Heeft u meerdere verzekeringen die eindigen? Dan kan het zijn dat u de brieven op verschillende dagen ontvangt.
Wat is het verschil tussen de einddatum van de verzekering en de einddatum van de premiebetaling?
Alle spaarkasverzekeringen eindigen op 31 december van een bepaald jaar. Het kan zijn dat u bij het sluiten van uw spaarkasverzekering een andere einddatum heeft afgesproken voor uw premiebetaling. Na het stoppen van de premiebetaling loopt uw spaarkasverzekering nog door tot 31 december.

Ben ik over de uitkering inkomstenbelasting verschuldigd?

Dat is afhankelijk van de ingangsdatum van uw verzekering en de hoogte van de uitkering. Als u meerdere uitkeringen in hetzelfde jaar uit een kapitaalverzekering heeft ontvangen, moet u deze bij elkaar optellen. Als u dan met de te ontvangen uitkering boven de van toepassing zijnde vrijstelling uitkomt, moet u inkomstenbelasting betalen.
Nationaal Spaarfonds is verplicht om een opgave van de uitkering te doen aan de Belastingdienst. Deze verplichting geldt alleen als uw uitkering hoger is dan het totale bedrag dat u aan premies heeft betaald.

Verzekeringen ingegaan vóór 01.01.1992

Hiervoor geldt over het algemeen dat het rentebestanddeel (dit is het kapitaal min de betaalde premies) geheel onbelast is.

Verzekeringen ingegaan in het tijdvak 01.01.1992 tot 01.01.2001

Het rentebestanddeel is geheel onbelast als:
Het totaal van de uitkeringen niet hoger is dan € 123.428, - en er jaarlijks aaneengesloten premie is betaald.

Er geldt bandbreedte van 10:1. Dit betekent dat uw inleg op jaarbasis mag variëren, maar uw hoogste jaarinleg mag niet hoger zijn dan 10 maal de laagste jaarinleg.

Waarom duurt het nog een aantal dagen voordat ik de uitkering op mijn rekening heb staan?

Heeft u een verzekering op basis van aandelen? Dan verkopen wij voor de definitieve waarde de aandelen tegen de slotkoers van de laatste beursdag van de maand na ontvangst van uw documenten. Daarna hebben wij nog  maximaal tien werkdagen nodig om de uitkering te verwerken en het bedrag over te maken op het rekeningnummer. Het duurt daarna nog ongeveer drie werkdagen voordat het bedrag ook zichtbaar is op de bankrekening van de ontvanger.
Heeft een euro spaarkasverzekering? Dan ontvangt de begunstigde de uitkering binnen 10 werkdagen nadat wij alle gevraagde documenten ontvangen hebben. Het duurt daarna nog ongeveer drie werkdagen voordat het bedrag ook zichtbaar is op de bankrekening van de ontvanger.

Lijfrenteverzekeringen

Hiervoor gelden andere regels.

Welke mogelijkheden heb ik met mijn lijfrente?

U kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

1. U sluit een nieuw product af bij Nationale-Nederlanden
2. U brengt het kapitaal onder bij een andere bank/verzekeraar
3. U wilt het kapitaal ontvangen op uw eigen bankrekening (afkopen)

U bepaalt zelf bij welke aanbieder u een lijfrente-uitkering aankoopt. Dit kan bijvoorbeeld bij Nationale-Nederlanden. Maar u kunt ook voor een andere aanbieder kiezen.
Meer informatie over uw mogelijkheden voor het aankopen van een lijfrente-uitkering vindt u in de brochure ‘Vrijkomende lijfrente’. 

Brochure vrijkomende lijfrente (PDF)

Ik wil mijn lijfrente afkopen, wat betekent dit?

U kunt er ook voor kiezen om het kapitaal ineens te laten uitkeren (afkoop). Dit heeft wel fiscale gevolgen. Bij afkoop van uw lijfrenteverzekering betaalt u namelijk belasting over de waarde van de verzekering. Bovendien kan de Belastingdienst u een boete opleggen van 20 procent over de waarde als dit bedrag hoger is dan € 4.404,-. Deze boete wordt revisierente genoemd. Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst.

Welke consequenties heeft afkopen voor u?  

In de brochure ‘Vrijkomende lijfrente’ vindt u meer informatie over de fiscale gevolgen bij afkoop. Wilt u uw lijfrenteverzekering afkopen? Dan ontvangt u uw uitkering binnen acht weken na ontvangst van de documenten. Het afhandelen van de uitkering kost ons meer tijd dan gebruikelijk omdat wij fiscale inhoudingen moeten verwerken.