Privacy statement

Nationaal Spaarfonds, tevens handelend onder de naam onlineverzekeren.nl, hierna gezamenlijk te noemen ‘Nationaal Spaarfonds’ respecteert de persoonlijke levensfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nationaal Spaarfonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode en het addendum kunt u downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl; bij Publicaties, Gedragscodes).

Nationaal Spaarfonds is onderdeel van NN Group Bidco B.V. mede handelend onder de naam Delta Lloyd (hierna te noemen Delta Lloyd). NN Group Bidco B.V. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67927971.

Nationaal Spaarfonds heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Delta Lloyd, als beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De heer R. Suurbier ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen Nationaal Spaarfonds in overeenstemming is met de wet en gedragsregels.

1. Nationaal Spaarfonds

Het Verbond van Verzekeraars heeft in het kader van het waarborgen van de bescherming van uw privacy een gedragscode opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, die ook door ons wordt nageleefd. Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

a. Reikwijdte

De wettelijke regels en de gedragscode worden nageleefd bij onze activiteiten als verzekeraar en daarmee samenhangende activiteiten. 

b. Principes van gegevensverwerking

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. Daarnaast kan Nationaal Spaarfonds u informatie van de andere maatschappijen binnen Delta Lloyd aanbieden. Uiteraard verwerken wij dan alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn. Anders gezegd, wij zorgen ervoor dat elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt, zoals bovenstaand is opgemerkt, dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode.

c. Verwerking van bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig.  Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de medisch adviseur toegankelijk zijn.
Als de medisch adviseur gegevens van een arts of andere hulpverlener nodig heeft, dan zal altijd eerst uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. De medisch adviseur moet dan aangeven waarom hij deze informatie nodig heeft en welke gegevens het betreft. Voor deze medische gegevens geldt dat zij worden beheerd onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.
Voor de behandeling van een aanvraag voor een verzekering of van een claim kan het nodig zijn dat bepaalde medewerkers kennis nemen van hiervoor strikt noodzakelijke medische gegevens. De medisch adviseur zal hen dan die medische gegevens verstrekken die van belang zijn voor de acceptatie van een verzekering of het behandelen van een claim. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot kennis van medische gegevens.
Soms is onderzoek of een beoordeling nodig door een niet bij Delta Lloyd werkzame arts. In dat geval wordt de met de machtiging verkregen medische informatie naar deze arts gezonden. U kunt uw machtiging altijd schriftelijk intrekken.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

2. Stichting CIS

In verband met verantwoord acceptatiebeleid kan Nationaal Spaarfonds uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingcis.nl.

3. Inzage en correctie

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens verstrekken. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk om correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan Nationaal Spaarfonds, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40006, 6803 GD Arnhem. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. Wij kunnen u een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens.

4. Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Nationaal Spaarfonds gebruikt om u gericht te informeren over financiële producten en diensten, die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden aan Nationaal Spaarfonds, Postbus 40006, 6803 GD te Arnhem. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

5. Opname van telefoongesprekken

Nationaal Spaarfonds kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan Nationaal Spaarfonds telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

6. Het gebruik van deze website

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Nationaal Spaarfonds heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u dit niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat Nationaal Spaarfonds cookies gebruikt, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

7. Beveiliging van informatie

Nationaal Spaarfonds streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Door Nationaal Spaarfonds worden daartoe technische maatregelen genomen en beheersprocedures gebruikt om de informatie nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden.

8. Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

9. Aanmelding

Als u vragen heeft over het privacystatement of over de wijze waarop Nationaal Spaarfonds met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot de privacycoördinator van Nationaal Spaarfonds, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 40006, 6803 GD Arnhem.